KITCHEN – Azeta pull-out

AZ940301

AZETA single lever sink mixer with pull-out spray